قسم علوم الحاسب

موادالفرقة الرابعة قسم علوم الحاسب:
      
        Parallel Computations
         
         lecture 1
         lecture 2
         lecture 3
         lecture 4
         lecture 5
          lecture 6

Computer Vision

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8

Genetic Algorithms

sections 
GA
maulik2000
Predicting phenotype from genotype with machine learning
Whitley1994_Article_AGeneticAlgorithmTutorial

Knowledge Base Systems
Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Ch07-Logical Agents4
Ch08-First Order Logic
Ch09-Inference in First Order Logic